PLAN PODZIAŁU (dok. PDF)

 RODO. Obowiązek informacyjny

 

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. informuje że:

  1.   Administratorem danych osobowych dostawcy/producenta rolnego jest KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o.

  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy dostawy/kontraktacji lub podjęcia czynności niezbędnych przed zawarciem umowy przez Strony. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679. 

  3. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikający z przepisów prawno-podatkowych. 

  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

  6. Dostawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  7. Dostawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

  8. Podanie przez Dostawcę jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy dostawy/kontraktacji.

  9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

 


Dane teleadresowe

tel.: +48 502 531 131
e-mail: robert@krysiakpolska.pl

 

 


 

Adres korespondencyjny

KRYSIAK POLSKA SP. z o.o.
ul. Wspólna 5, 09-100 Bońki
NIP 567-19-09-183